•  •    •  •  •    Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie    • TILLSAMMANS •    Polsk-svenska sällskapet             •  •  •   

   
    
       Aktualności
       DNI  KULTURY  SZWEDZKIEJ
       MIDSOMMAR
       ŚWIĘTO  ŁUCJI
       Wolińskie Spotkania Nordystyczne
       Nordicum
       Baw się i poznaj Skandynawię
       Linki - Downland
       O Stowarzyszeniu
       Kontakt
       Jesteśmy dostępni na  facebook 
       http://tillsammans.strefa.pl   
        

     

5 września 2011 roku we Wrocławiu powołano Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie "Tilsammans", jako rozszerzona kontynuację działalności rozwiązanego Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego oddział Wrocław. Stowarzyszenie ma na celu popularyzować szeroko pojętą kulturę, historię, sztukę, literaturę, muzykę, film, teatr, język, edukację i inne osiągnięcia naukowo-techniczne i gospodarcze, obyczajowe, kuchnię oraz życie codzienne Szwecji i Skandynawii.

KRS 0000403783
Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

NIP: 9112003994

REGON: 021776750

 KONTO BANKOWE: NBP Bank Polski Oddział I w Oleśnicy
nr konta: 08 1020 5297 0000 1802 0157 1900

 

Pobierz Statut w Wordzie >

Pobierz Deklarację w Wordzie>

 STATUT

STOWARZYSZENIA POLSKO-SZWEDZKIEGO „TILLSAMMANS’

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie „Tillsammans”, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszenie”

2.       Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z  7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”   
 
(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

3.       Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną i samodzielnie kształtującą swoje cele  i programy działania.

4.       Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną, używa pieczęci podłużnej „Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie Tillsammans” oraz posługuje się dwujęzycznym logo.

 § 2

1.    Terenem działalności Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Oleśnica Śląska.

§ 3

1.     Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.

2.     Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, w kraju i zagranicą w realizacji zadań zbieżnymi z celami Stowarzyszenia.

 

Rozdział II: Cele i środki działania

 §  4


Celami Stowarzyszenia są:

1.       Przyczynianie się do budowania i rozwoju współpracy między społeczeństwem polskim i szwedzkim  na zasadach równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.

2.    Sprzyjanie rozwojowi współpracy kulturalnej, naukowo-technicznej, sportowo-turystycznej,  gospodarczej i wymiany handlowej oraz popieranie inicjatyw w tych dziedzinach.

3.    Upowszechnianie rzetelnej wiedzy i wartości kultury szwedzkiej, zapoznawanie społeczeństwa   polskiego z życiem narodu szwedzkiego, jego historią, językiem, a także bieżącymi problemami  społeczno-gospodarczymi i politycznymi. 

 § 5

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.       Inicjowanie, popieranie i organizowanie wymiany osobowej, rozwijanie bezpośrednich kontaktów między rodzinami, znajomymi, grupami zawodowymi, środowiskami, placówkami kultury i oświaty, zakładami pracy i miejscowościami.

2.       Inicjowanie i organizowanie spotkań, odczytów, wystaw, konkursów, pokazów, imprez kulturalnych, koncertów.

3.       Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, nauki języków, organizowanie seminariów, sesji naukowych i konferencji.

4.       Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami, placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz instytucjami i środowiskami zainteresowanymi Szwecją w Polsce a Polską w Szwecji.

 

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 6


1.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane   jego celami oraz działalnością w nim. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3.  Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, placówki kulturalne i naukowe lub osoby  prawne, w tym przedsiębiorstwa, spółki i inne instytucje, spółdzielnie i ich związki oraz organizacje  społeczne zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, wspomagające jego  działalność finansowo, materialnie lub w inny sposób. Członków wspierających przyjmuje Zarząd  na podstawie pisemnego oświadczenia. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu  za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli. Nie przysługują im prawa wyborcze i głos stanowiący.

4.  Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla jego działalności oraz rozwoju stosunków polsko-szwedzkich. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków z inicjatywy własnej lub Zarządu. Członek honorowy ma wszystkie   prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich.

    § 7

 1.  Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do: uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,    czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków i postulatów  dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2.  Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia,   przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnie   uiszczać składki członkowskie w wysokości nie niższej niż od ustalonej przez Walne Zebranie   Członków.

  § 8


1.  Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: śmierci członka, dobrowolnego wystąpienia   zgłoszonego Zarządowi na piśmie, wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd na skutek skazania  prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo pospolite, nie przestrzegania postanowień  statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia bądź za działania niezgodne z powszechnie  przyjętymi normami współżycia społecznego; na skutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą   składek członkowskich przez okres przekraczający 2 lata.

2.  Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd.

3.   Od Uchwały o skreśleniu lub wykluczenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie się do Zarządu   w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z rejestru członków lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest już ostateczna.
      

 Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

   § 9

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1.  Walne Zebranie Członków

2.  Zarząd

3.  Komisja Rewizyjna

§ 10

Kadencja  władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 11

 1.   Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli:

-    uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie,

-    lub faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania – w drugim terminie, pod warunkiem,   że członkowie Stowarzyszenia zostali o tym prawidłowo powiadomieni.

2.   Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych   do podejmowania uchwał. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny w zależności od ustaleń   uczestników zebrania.

  § 12

 W czasie trwania kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków    w miejsce ustępujących z tym,  że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu  pochodzących z wyboru.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad   wszystkich uprawnionych do udziału, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni.

3.  Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mają członkowie ustępujących   władz, członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

 §  14

 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.  Uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 

2.  Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

3.  Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.  Wybór Zarządu w licznie od 5 do 7 członków oraz Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 członków.

5.  Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

6.  Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

7.  Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 15

 1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być  zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.  Zwyczajne Walne Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, większości członków (50% plus 1). Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków   zwołuje się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a porządek obrad obejmuje sprawy, dla których zostało zwołane. 

§ 16


Zarząd Stowarzyszenia składa się od pięciu do siedmiu członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po Walnym Zebraniu, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, wybierając spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz członków. Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji w granicach nie przekraczających 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 § 17


Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia zmierzającymi do realizacji zadań statutowych.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1.       Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swej  działalności.

2.       Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

3.       Opracowywanie i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.

4.       Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.

5.       Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

6.       Uchwalanie i wydawanie regulaminów i zarządzeń dotyczących wewnętrznej działalności Stowarzyszenia.

7.       Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie zasad uczestnictwa w jego obradach.

8.       Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

9.       Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

10.   Wnioskowanie na Walne Zebranie Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 18

Zebrania Zarządu odbywają się raz na kwartał, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Do ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd wymagana jest na zebraniu obecność co najmniej połowy jego członków.

  § 19

1.  Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu osób. Komisja wybiera ze swego składu   przewodniczącego oraz jego zastępcę. Komisja ma prawo dokooptować członków w miejsce  ustępujących w czasie trwania kadencji w granicach 1/3 swego składu pochodzącego z wyboru.

2.  Do ważności uchwał podejmowanych przez zebranie Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność  co najmniej trzech członków.

3.  Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu  działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem  celowości, rzetelności, gospodarności.

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić równocześnie funkcji członków Zarządu  ani brać udziału w działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

5.  Ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądać wyjaśnień,.

6.  Składa sprawozdania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i zgłasza wnioski o udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi.

7.  Członkowie mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V: Majątek Stowarzyszenia

 § 20

1.       Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.       Zgodnie z przepisami prawa Stowarzyszenie czerpie fundusze i środki materialne z: wpływów    ze składek członkowskich, z wpływów z działalności statutowej, dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów; z dochodów z imprez, wydawnictw oraz działalności gospodarczej;     z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 21

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych    w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służyć może tylko realizacji celów Statutu     i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 § 22

1.       Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

2.       Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w zakresie praw i obowiązków   majątkowych Zarząd działa 
      w ramach swych kompetencji przez dwóch współdziałających członków upoważnionych uchwałą Zarządu do 
      składania takich oświadczeń.    

3.   Osobami uprawnionymi w Zarządzie są: prezes, wiceprezes, skarbnik i sekretarz oraz osoby przez nich upoważnione.     

4.   Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań  jego członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

 Rozdział VI: Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 23


1.   Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie   Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej   liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę osób  obecnych - w drugim terminie.


2.   W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zebranie jego  członków określi, w drodze uchwały, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.   W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy „Prawa o stowarzyszeniach”.

    

Nasi partnerzy